Celem Fundacji jest kultywowanie pamięci o Cichociemnych oraz pielęgnowanie i zachowanie świadectwa historycznego polskiego wysiłku zbrojnego, a w szczególności edukacja i działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych zmierzające do krzewienia ducha patriotyzmu.

Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez powołanie do życia, zarządzanie i wyznaczanie kierunków rozwoju Ośrodka pod nazwą Centrum Cichociemnych (rozumianego jako PARK CICHOCIEMNYCH), a także prowadzenie działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej.

Zarząd Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej:

Bogdan Jarosław Rowiński

Anna Kuszner-Rowińska

Marek Widarski

Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem Fundacji w jej działaniach prosimy o kontakt.

STATUT Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej